Bestuurssamenstellig:

J. de Berg           Voorzitter
J.K. Hoekman    Secretaris
L.J. Soldaat        Penningmeester
P. Hoekman      Bestuurslid
C. Bakker           Bestuurslid
J .van Son           Bestuurslid
N. Gierman        Bestuurslid

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de Stichting:

De Stichting heeft ten doel:

De leefbaarheid, het sociaal en cultureel niveau in de woonkern Dirksland en omstreken voor zowel jong en oud te behouden en/of te vergroten.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Als onderdeel het begeleiden en ondersteunen van projecten in binnen en buitenland. 

Voor het deel van het ondersteunen van de projecten in binnen en buitenland wordt niet actief ingezameld. Gelden komen binnen via vrijwillige bijdragen en/of legaten.

Het vermogen wordt beheerd en besteed door het bestuur.

 

Beloningsbeleid: 

Bestuursleden, medewerkers van onze Stichting ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden.

De Stichting stelt zich ten doel de leefbaarheid in de woonkern Dirksland te vergroten. Daartoe onderhoudt zij contacten met het Gemeentebestuur en verdere instanties die bovengenoemd doel kunnen bevorderen.

Onze Stichting draagt tevens bij middels de groep Voor Mekaore, in het ondersteunen van diverse projecten in het binnen en buitenland. Door het houden van diverse activiteiten en door giften van zowel particulieren als bedrijven genereert de Stichting gelden welke door de werkgroep, Voor Mekaore, worden beheert.

De werkgroep beoordeelt de ingediende aanvragen voor financiële steun welke worden ingediend.